Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

İcra Müdürlüğü Sınavı Hakkında Genel Bilgi

İcra müdür ve yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. 
 a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, 
c) Hukuk fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, 
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

    Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması aranmaktadır.
Sınavlar, yazılı ve sözlü sınav  şeklinde iki şekilde yapılmaktadır.
Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşmaktadır. 
a) Genel yetenek ve genel kültür konuları: 
       1) Türkçe, 
       2) Matematik, 
       3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
       4) Türkiye Coğrafyası, 
       5) Temel Yurttaşlık Bilgisi. 
       

b) Alan bilgisi konuları: 
       1) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı, 
       2) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, 
       3) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, 
       4) Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü, 
       5) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği. 

       Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilmekte ve bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanmaktadır. 

       Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülâkata çağrılmaya hak kazanmaktadır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılmaktadır.