Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

Kurum Sınavları Hakkında Genel Bilgi

 Nasıl Vergi Müfetişi olunur? Kimler Vergi Müfetişi olur.
     
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
 

Sınava, Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler programlarından mezun olan, Hukuk programlarından mezun olan ve Mühendislik programlarından mezun olan adaylar başvurabilmektedir. Ayrıca; yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji alanlarından/programlarından mezun olan adaylar da Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılan sınavlardan birine başvurabilmektedir. 

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilmektedir
Sınava, yukarıda belirtilen mezuniyet alanlarına/programlarına denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından/programlarından mezun olan adaylar da başvurabilmektedir. 
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanmaktadır. Her testte 60 soru bulunmaktadır. 

Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte; Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümler-, ticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından sorular yer almaktadır. 


Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku ve vergi usul hukuku konularından sorular yer almaktadır


Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır. 

1)  Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi 
2)  Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi 
3)  Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi 
4)  İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi 
Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı bulunmaktadır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten sınava alınmakta ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilmektedir. 

1) Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste;  Cevher Hazırlama Mühendisliği,  Çevre Mühendisliği,  Deri Mühendisliği,  Gıda Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya,   Kimya ve Süreç Mühendisliği,  Kimya-Biyoloji Mühendisliği,  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,  Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Mühendisliği,  Malzeme Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği,  Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Matematik, Fizik, Kimya , Biyoloji, Bilgisayar, Teknik Resim, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme, Ekonomi, Proses Kontrol, Mühendislik Tasarımı, Olasılık İstatistik, Mühendislikte Kalite ve Güvenirlilik, Etik-İş Hukuku, Kütle ve Enerji Denkliği, Termodinamik ve Isı Transferi, Sayısal Analiz konularından sorular yer almaktadır.  


2) Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği  alanlarının ortak konuları olan Elektrik Devre Temeller, Matematik, Olasılık ve İstatistik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Bilgisayar Organizasyonu, Temel Bilgisayar, Programlama, Temel Kontrol, Temel Bilgisayar Ağları ve İletişim, Sayısal Elektronik, Temel Elektronik, Genel Ekonomi, Sayısal Analiz, Temel Proje Yönetimi konularından sorular yer almaktadır. 

3) Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz, Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Üretim Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar, Teknik Resim, Mekanik, Mühendislik Etiği-İş Hukuku, Malzeme, İmalat Yöntemleri, Sayısal Analiz, Ekonomi, Fabrika Organizasyonu, Olasılık-İstatistik, Kalite Kontrol, Mühendislik Tasarımı-Optimizasyon konularından sorular yer almaktadır. 

4) İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi  tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; İnşaat Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Hidrojeoloji Mü,hendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Genel Matematik Fizik, Genel Kimya, Bilgisayar Programlama, Genel Jeoloji, Topoğrafya, Statik, İş Hukuku, Genel Ekonomi, Etik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Teknik Resim konularından sorular yer almaktadır.

 

 

Gelir Uzman Yardımcılığı
 

Gelir uzmanlığı sınavı yazılı ve sözlü sınav olarak iki şekilde yapılmaktadır.
Sınava aşağıdaki şartları sağlayanlar girebilmektedir:

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayına kadar  otuz beş yaşını doldurmamış olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
  • Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

Sınavda aşağıdaki konulardan soru sorulmaktadır;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

 

 

Sayıştay Denetçiliği
 

SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ ELEME SINAVI KALDIRILMIŞ OLUP ONUN YERİNE KPSS P48 PUAN TÜRÜNDE SIRALAMA ESAS ALINACAKTIR. BU PUAN TÜRÜNDE KURUMUN İSTEDİĞİ PUANI ALAN ADAYLAR KLASİK USULDE YAZILI SINAVA TABİ TUTULACAKLAR.

Başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen Yazılı Sınav iki oturum hâlinde aşağıdaki alanlarda uygulanmaktadır.

1. Oturum: 2. Oturum: 

I- HUKUK:
1-Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku 
2-İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı 
3-Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku 
4-Borçlar hukuku; genel esaslar 
II- MALİYE:
1-Maliye teorisi 
2-Maliye politikası 
3-Bütçe 
4-Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

III- İKTİSAT: 
1-İktisat teorisi 
2-Mikro iktisat 
3-Makro iktisat 
4-İktisat politikası 
5-Para-banka-kredi 
IV- KOMPOZİSYON:
(Kompozisyon, bir A4 sayfasını 
geçmemelidir.) 
V- SEÇİMLİK GRUP: 
1-Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak 
2-Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenmektedir. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yazılı kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturmaktadır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulmaktadır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılmaktadır.